สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
The Secondary Educational Service Area Office Nonthaburi