รับฟังความข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


กลับหน้าเว็บไซต์หลัก   

* คำแนะนำการรับฟังความข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้


1. กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อเอื้อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฎิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ควรมีรายละเอียดชัดเจน สามารถนำไปพัฒนา หรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้