การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศ มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ข้าราชการผู้ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินการในส่วนของการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ แบบชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย, หนังสือเดินทาง (Passport), สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทั้งหมด ดังแนบ) หรือเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศประเภทต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดังแนบ เพื่อนำมาประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศกับทางโรงเรียนต้นสังกัด โดย ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามความสมบูรณ์ของเอกสาร แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 45 วันก่อนการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการรายนั้น ๆ

2. โรงเรียนต้นสังกัด ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และจัดทำหนังสือราชการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เพื่อนำส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล) ชั้น 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายในวัน และเวลาราชการ โดย ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามความสมบูรณ์ของเอกสาร แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 45 วันก่อนการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการรายนั้น ๆ

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี รับเอกสารหลักฐานจากโรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการครูผู้ประสงค์ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการในลำดับต่อไป โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1 - 2 วัน

4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อความเรียบร้อย และดำเนินการเสนอแฟ้มเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาลงนามอนุญาต (ในที่นี้ ผู้บังคับบัญชา อาจเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1-7 วัน

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำเอกสารที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มาออกเลขหนังสือ และนำส่งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาอนุญาต ผ่านระบบ My Office และตู้ส่งเอกสารประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดยโรงเรียนต้นสังกัดสามารถรับเอกสารของข้าราชการในสังกัด ได้ ณ บริเวณ ข้างห้องกลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1 - 3 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

            นางสาวจิดาภา  อุ่นศรี
            เจ้าหน้าที่ธุรการ 
            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            โทร. 0 2149 3923 ต่อ 302
            E-mail : developteacher.sesao3@gmail.com

เอกสารอ้างอิง
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/regol49.pdf 
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/022/1.PDF
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555)

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


26/ก.ค./2021
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [5] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [45] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการอุทธรณ์
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [29] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการร้องทุกข์
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [41] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.law อ่าน [49] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือ การเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [357] ครั้ง

16/ก.ค./2021
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [38] ครั้ง

16/ก.ค./2021
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [35] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.training
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม, 2021 - 19:05
ชื่อ
กลุ่มพัฒนาครู: 
และบุคลากร
ตำแหน่ง สพม.3
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.training@windowslive.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 16 กรกฎาคม, 2021 - 10:00
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 44 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม