รายงานผลการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน และกำหนดเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิยน ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยให้ความคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความตระหนักและให้ความสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นสำคัญ จึงกำหนดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
            บัดนี้การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนได้สิ้นสุดลงแล้ว ดิฉัน นางสาวนภาจิตร ดุสดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ขอรายงานผลการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดยมีการนิเทศ ติดตามเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และกำหนดเป้าหมาย ระยะที่ ๒ แบ่งปันความรู้ประสบการณ์การวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระยะที่ ๓ สะท้อนผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและเสนอแนะเพื่อพัฒนา
            ขอขอบคุณ นักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน ทำให้รายงานเล่มนี้มีความสมบูรณ์ และขอขอบคุณ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ ให้กำลังใจ จนทำให้การรายงานผลการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

AttachmentSize
DPLC.pdf3.87 MB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


21/พ.ค./2022
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [75] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ superv3
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 20 เมษายน, 2022 - 15:14
ชื่อ
กลุ่มนิเทศฯ: 
สพม.นนทบุรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ sesao3@esdc.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 20 เมษายน, 2022 - 14:26
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 155 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม