นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

นโยบายและกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

 

วิสัยทัศน์

         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นองค์กรชั้นนำบริหารจัดการศึกษา
ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

         *สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

        *คุณภาพ คือ เก่ง ดี มีสุข

        *มาตรฐานระดับสากล คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  
3. พัฒนานวัตกร เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษา
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลก และหรือมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา (DOE Thailand)

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ใน
ระดับ 1 ใน 5 ของประเทศ (Top 5)
3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีผลการประเมินทั้งภายใน
และภายนอก ระดับดีมากขึ้นไป

 

กลยุทธ์

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

 

ค่านิยมองค์กร

          “SESAO 3
                   S = Service mind       จิตบริการ
                   E = Equality              มีความเสมอภาพ
                   S = Smart                เป็นแบบอย่างที่ดี
                   A = Accountability      มีความรับผิดชอบ
                   O = Organic              เป็นองค์กรที่มีชีวิต
                   3 = การมีส่วนร่วมระหว่าง 3 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
                         และชุมชน (ทั้งภาครัฐและเอกชน)

 

วัฒนธรรมองค์กร

          ใส่ใจบริการ ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


13/ส.ค./2021
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [271] ครั้ง

20/ก.ค./2021
คู่มือการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [328] ครั้ง

20/ก.ค./2021
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [318] ครั้ง

19/ก.ค./2021
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [567] ครั้ง

09/ก.ค./2021
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่งข่าวโดย: admin อ่าน [574] ครั้ง

02/เม.ย./2021
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [882] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ JETS
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 2 สิงหาคม, 2019 - 14:28
ชื่อ
เจษฎา: 
นินจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ mrjets110@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags รายงานผลประจำปี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 10 มกราคม, 2019 - 09:05
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 3443 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม