คู่มือการขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ

คู่มือการขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ

ขั้นตอนการเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ

1. ให้ผู้ขอเพิ่มสิทธิ กรอกแบบฟอร์ม แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุง ข้อมูลในฐานข้อมูล
    บุคลากรภาครัฐ คลิกแบบฟอร์ม (แบบ 7127) หรือ เอกสารดังไฟล์แนบ
2. ให้ผู้ขอเพิ่มสิทธิ เตรียมเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิโดยรับรองสำเนาถูกต้อง
    (ทุกฉบับ)
     -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     -  สำเนาทะเบียนบ้าน
     -  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
    พร้อมแนบแบบคำขอ (แบบ 7127) ให้กับเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
3. เจ้าหน้าที่เข้าระบบกรมบัญชีกลางเพื่อกรอกข้อมูล
4. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน (ประมาณ 15 วัน)
    นับจากวันที่บันทึกข้อมูลสิทธิบุคลากรภาครัฐ
    จะสามารถใช้สิทธิได้  คลิกที่นี้เพื่อตรวจสอบสิทธิ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสิทธิจ่ายตรง เช่น เปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนคำนำหน้า,เปลี่ยนนามสกุล
ให้กรอกแบบฟอร์มแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127
พร้อมแนบเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลประมาณ 15 วัน นับจากวันที่บันทึกข้อมูลสิทธิ
บุคลากรภาครัฐจะสามารถใช้สิทธิได้

เอกสารอ้างอิง : หลักเกณฑ์การขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรง
https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.2141_1_BCS_1_pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวจิดาภา อุ่นศรี
เจ้าหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 02-149-3923 ต่อ 305

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.person
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 21 กันยายน, 2022 - 13:19
ชื่อ
บุคคล: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.person@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 21 กันยายน, 2022 - 13:22
ส่งข่าวจาก IP 110.168.54.84
เปิดอ่าน 85 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม