กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษานนทบุรี นำโดย นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการ สพม.นน

05/พ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสรุปผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

รายงานสรุปผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปีการศึกษา 2564

03/พ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการนิเทศ Online /On-Demand

รายงานการนิเทศ Online /On-Demand กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้รูปแบบการนิเทศ PASAPOND MODEL ตามโค

03/พ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

22/ต.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศ รายชื่อคุณครูที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรีย

30/ก.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ทางเว็บไซต์

13/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น.

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

11/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

11/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

11/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม