กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 2/2563

   วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

07/มิ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปฏิบัติห

24/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปฏิบัติห

24/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผ

24/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปฏิบัติหน้า

24/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รูปแบบการบริหารงานนิเทศ 3SPM Model

รูปแบบการบริหารงานนิเทศ 3SPM Model สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

23/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานนิเทศชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศ PASAPOND MODEL

รายงานนิเทศชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศ PASAPOND MODEL ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ

16/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

     การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานและอบรมกระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน  ณ

04/มี.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศ

10/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการ

10/ก.พ./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม