กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ทางเว็บไซต์

13/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น.

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

11/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

11/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

11/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

10/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

10/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลและดาวน์โหลดเกียรติบัตรผลงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จึงเชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานกิจกรรมออนไลน์ ดังนี้

03/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม

รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูที่ผ่านการอบรม โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ ปีก

15/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

14/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม