กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

02/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ จัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรเงินอุดหนุน

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ การจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
 

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานกีฬาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

งานกีฬาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.สถานศึกษา
 

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(อยุธยา)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(อยุธยา)

30/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

07/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม