กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)

24/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขอรับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                                     ขั้นตอนการให้บริการ

06/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.

22/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ สพม.3

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

16/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2562

      สพฐ.ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ

07/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562

       เพื่อให้การดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติของ สพฐ.

07/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน

      เอกสาร “แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล

24/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.

      เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ

24/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม