กลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพม.3

03/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สพม.3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 2/2557

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2557 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม