กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

29/พ.ย./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน

สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

26/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

           ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแลสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการจัดก

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการอุทธรณ์

             การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายได้หยิบย

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการร้องทุกข์

                   การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ข้าราชการร้องขอความเป็นธรรมขอให้แก้ไขปัญหาที่เห็นว่าตน

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จัดทำคู่มือการร้องเรียนขึ้นเพื่อให้เป็นช่องทางในการร้องเรียน และจัดการเรื

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือ การเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ

คู่มือ การเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ

 

รับผิดชอบโดย
นางสาวสาววิณี  ประกาลัง

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม