กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

24/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สังกัดสำนักงานคณ

24/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ

20/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค

25/พ.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.

22/ก.พ./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี

22/ก.พ./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (

การคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

17/ก.พ./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (

การคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

17/ก.พ./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

17/ก.พ./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

09/ธ.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม