กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
"งานวันพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2563

26/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สื่อความรู้ : ภัยความรุนแรงและภัยคุกคาม

สื่อความรู้ เรื่อง ภัยความรุนแรงและภัยคุกคาม

27/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สื่อความรู้ : ภัยอาชญากรรมไซเบอร์/ติดเกม

สื่อความรู้ เรื่อง ภัยอาชญากรรมไซเบอร์/ติดเกม

27/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สื่อความรู้ : การล้อ แกล้ง รังแกกัน

สื่อความรู้ เรื่อง การล้อ แกล้ง รังแกกัน

27/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา

หลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา

20/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

15/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี  ๒๕๖๓ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

15/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒

24/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ "

เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ สำหรับครูแนะแนวที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

20/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ

รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่

15/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม