กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

สื่อ : การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

06/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

02/ส.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ/นอกราชอาณาจักร

คู่มือการปฎิบัติงาน การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ/นอกราชอาณาจักร

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการดำเนินงานการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ

คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

15/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา

1. การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ   

15/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม