กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มอบเงินดูแลช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ จากเงิน"

สพม.นนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินกิจกรรม มอบเงินดูแลช่วยเหลือให้กับให้กับเด็กชายศักดิ์ชัย แสงบุญเรือง

23/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มอบเงินรางวัล

สพม.นนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินกิจกรรมมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี และนักเ

23/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือปฏิบัติงานนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

01/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

 ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และประชาสัมพันธ์โครงการแคน (CAN) โดยศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ให้กับผู้เรียนท

09/พ.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.นนทบุรี

             สื่อการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช

07/พ.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการความปลอดภัย (MOE

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์มาตรการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการความปลอดภัย (MOE Safety C

02/พ.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดทำการรายงาน ตรวจสอบ

สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีขอเผยแพร่สื่อการจัดทำการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตา

24/เม.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
อุบัติเหตุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีเผยแพร่สื่ออุบัติเหตุ

20/เม.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พฤติกรรมเสี่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีเผยแพร่สื่อพฤติกรรมเสี่ยง

20/เม.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม