แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนพรัตน์ ศรศิลป์ รอง ผอ.ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

นายนพรัตน์  ศรศิลป์  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

04/ธ.ค./20 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
น.ส.สุนทรีพร อำพลพร รอง ผอ.ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

นางสาวสุนทรีพร  อำพลพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

17/พ.ย./20 - ภาชี-สุนทรวิทยานุกูล
น.ส.สุกัญญา ไตรสำราญ รอง ผอ.ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

นางสาวสุกัญญา  ไตรสำราญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

17/พ.ย./20 - ภาชี-สุนทรวิทยานุกูล
นายเอกราช นิลพัฒน์ รอง ผอ.ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

นายเอกราช   นิลพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

17/พ.ย./20 - ภาชี-สุนทรวิทยานุกูล
นายนันทวัฒน์ พุ่มพวง รอง ผอ.ร.ร.บางปะหัน

นายนันทวัฒน์  พุ่มพวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน 

10/พ.ย./20 - บางปะหัน
นายปิยณัฐ สุขสมพืช รอง ผอ.ร.ร.บางปะหัน

นายปิยณัฐ สุขสมพืช   
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน 

10/พ.ย./20 - บางปะหัน
น.ส.นิรชา อุ่นทรัพย์ รอง ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

05/พ.ย./20 - อยุธยาวิทยาลัย
นางสาวมุฑิตา มีศรีสุข รอง ผอ.ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นางสาวมุฑิตา  มีศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

27/ต.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
นายภาณุวัฒน์ บุญราช รอง ผอ.ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นายภาณุวัฒน์  บุญราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

27/ต.ค./20 - รัตนาธิเบศร์
นางอัจฉราพร นาคดิลก รอง ผอ.ร.ร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

นางอัจฉราพร นาคดิลก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

23/ต.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม