Q&A ถาม-ตอบ โปรดกรอกรายละเอียด
ที่ท่านต้องการสอบถามกับทาง สพม.นนทบุรี

กลับหน้าเว็บไซต์หลัก   

* คำถามที่พบบ่อย


Q : ถ้าจะทำบัตรข้าราชการ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และใช้เวลากี่วัน
A : การทำบัตรข้าราชการ มีขั้นตอนดังนี้ 1) กรอกแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว ((คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)) หรือสามารถขอแบบฟอร์มผ่านฝ่ายบุคคลขอโรงเรียนได้เช่นกัน 2) จัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุในแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวให้ครบ 3) เดินทางมาด้วยตนเองหรือฝากเอกสารมาที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร สพม.นนทบุรี 4) รอรับบัตรข้าราชการได้ทันที ทั้งนี้ หากยังมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.นนทบุรี โทร. 02 1493923-6 ต่อ 302

Q : โรงเรียนจะทำของบลงทุน และของบโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ต้องแนบเอกสารอะไรส่งเขตบ้าง
A : การของบลงทุน เอกสารที่โรงเรียนต้องแนบส่ง สพม.นนทบุรี ประกอบด้วย 1) หนังสือนำส่งจากโรงเรียน 2) แบบ ปร.4(ก) ปร.5(ก) ปร.6 3) แบบ Factor F 4) รูปภาพอาคารที่ต้องการจะซ่อมแซม ในส่วนของการของบโรงเรียนประสบภัยธรรมชาตินั้น ทางโรงเรียนต้องแนบเอกสารเหมือนการของบลงทุนทุกรายการ ตั้งแต่รายการที่ 1) - 4) และเพิ่มรายการที่ 5) บันทึกการอยู่เวรยามของครู มาด้วย ทั้งนี้ สามารถโทรปรึกษาได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี โทร. 02 1493923-6 ต่อ 401-402

Q : ทำไมโรงเรียนของลูกต้องบังคับเรื่องการแต่งกาย และทรงผมของนักเรียนด้วยคะ
A : สพม.นนทบุรี ขอเรียกข้อคำถามแบบนี้ว่า "วินัยในโรงเรียน" โดยนอกจากการแต่งกาย ทรงผมแล้ว ยังรวมถึงวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณีของแต่ละโรงเรียนด้วย และขอชี้แจงผู้ปกครองว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีข้อบังคับในเรื่องของวินัยในโรงเรียน แต่ทุกโรงเรียนมีเจตนาที่ดี เพื่อมุ่งสร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดแก่ตัวเด็กนักเรียน เป็นพื้นฐานความมีระเบียบวินัยในอนาคต เมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ก็จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนส่งเสริมบุคลิกภาพแก่นักเรียนในการทำงานในอนาคตอีกทางด้วย หากผู้ปกครองยังมีข้อสงสัย หรือยังไม่เกิดความสบายใจ ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.นนทบุรี โทร. 02 1493923-6 ต่อ 502

Q : เป็นข้าราชการบำนาญอยู่ต่างจังหวัด อยากดูสลิปเงินเดือนย้อนหลัง ไม่ต้องเดินทางไปเขตได้ไหมคะ
A : สพม.นนทบุรี จัดทำระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ให้ดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้ว โดยเข้าทางเว็บไซต์ http://www.spmnonthaburi.go.th/bamnan/ ใส่เลขบัตรประชาชน และใส่เลขบัญชีธนาคาร เลือกเดือน เลือกปี กดปุ่มส่งข้อมูล เพียงเท่านี้ก็ดูสลิปเงินเดือนได้เลย ทั้งนี้ นอกจากข้าราชการบำนาญแล้ว ข้าราชการประจำและพนักงานราชการ ก็สามารถดูสลิปเงินเดือนย้อนหลังผ่านระบบ Online ได้เช่นกัน โดยข้าราชการเข้าทางเว็บไซต์ http://www.spmnonthaburi.go.th/salary/ ส่วนพนักงานราชการเข้าทางเว็บไซต์ http://www.spmnonthaburi.go.th/staff/

Q : การขอสวัสดิการการจัดทำหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอหนังสือผ่านสิทธ์
A : 1) เขียนคำร้องบันทึกข้อความ 2) สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 3) สำเนาสลิปเงินเดือน 3 เดือน ย้อนหลังพร้อมรับรองสำเนา 4) หนังสือรับรองเงินเดือน 5) รายละเอียดระยะเวลาการผ่อนชำระ 6) บันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลการขอกู้(ถ้ามี) และ 7) ทั้งนี้เงินเดือนหลังหักจากชำระหนี้ธนาคารต้องเหลือถึง 30% หากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี โทร. 02 1493923-6 ต่อ 202

Q : ในกรณีลูกไม่มีที่เรียน จะต้องดำเนินการอย่างไร
A : ให้ผู้ปกครองติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 3 อาคาร สพม.นนทบุรี เพื่อยื่นความจำนงให้ สพม.นนทบุรี บริการจัดหาที่เรียนให้ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความสะดวกในการเดินทาง และโรงเรียนปลายทางยังสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มได้ (ยังไม่เต็มแผนการรับนักเรียน) หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรปรึกษาได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.นนทบุรี โทร. 02 1493923-6 ต่อ 502

Q : ถ้ามีความจำเป็นด้านสุขภาพ หรือสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สามารถส่งลูกเรียนในระบบโรงเรียนได้ แต่ลูกอายุยังไม่เกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ม.3) จะมีแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครองอย่างไรบ้าง
A : แนะนำให้ผู้ปกครองติดต่อโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่เพื่อขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาก่อน ถ้าไม่ได้จริงๆ ให้ศึกษาต่อในระบบอื่น เช่น กศน. หรือ สถาบันการศึกษาทางไกล โดยให้ผู้ปกครองติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 3 อาคาร สพม.นนทบุรี เพื่อให้ทำหนังสือขออนุญาตให้เรียนต่อ กศน. หรือเรียนต่อสถาบันการศึกษาทางไกล สามารถโทรปรึกษาได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.นนทบุรี โทร. 02 1493923-6 ต่อ 502

Q : ปรับปรุงฐานข้อมูลภาครัฐ/เพิ่มสิทธิบุคคลในครอบครัว ใช้อะไรบ้าง
A : เอกสารของบุคคลที่ต้องการเพิ่ม เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสมรส สูติบัติ มรณะบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบรับรองบุตร สามารถโทรปรึกษาได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.นนทบุรี โทร. 02 1493923-6 ต่อ 302