ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ประกาศประกวดราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพม.นบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16
ก.ย.
money
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ก.ย.
money
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ สพม.นนทบุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล
14
ส.ค.
phiphit
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
14
ส.ค.
phiphit
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
13
ส.ค.
PR.monitor
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน
13
ส.ค.
PR.monitor
รายงานงบการเงินเดือนกรกฎาคม 2564 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13
ส.ค.
money
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
ส.ค.
PR.finance
ประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น.ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
12
ส.ค.
PR.monitor
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11
ส.ค.
PR.monitor
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี หน่วยตรวจสอบภายใน
11
ส.ค.
PR.audit
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี หน่วยตรวจสอบภายใน
11
ส.ค.
PR.audit
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11
ส.ค.
PR.monitor
ประกาศมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11
ส.ค.
PR.monitor
ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ส.ค.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม