ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มอำนวยการ
28
มิ.ย.
PR.director
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
มิ.ย.
money
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1) เม.ย - พ.ค. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
มิ.ย.
money
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1) ต.ค.-ก.พ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
มิ.ย.
money
ประกาศผลผู้ชนะ - ประกาศประกวดราคา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
มิ.ย.
money
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
มิ.ย.
PR.person
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
24
มิ.ย.
PR.person
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23
มิ.ย.
money
รายงานผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23
มิ.ย.
money
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23
มิ.ย.
money
มอบเงินดูแลช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ จากเงิน"กองบุญเพื่อนักเรียน สพม.นนทบุรี" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23
มิ.ย.
PR.promote
มอบเงินรางวัล สนับสนุนให้กับนักเรียนที่กระทำความดีช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุทางท้องถนน จากเงิน"กองบุญเพื่อนักเรียน สพม.นนทบุรี" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23
มิ.ย.
PR.promote
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล
20
มิ.ย.
PR.person
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนโยบายและแผน
15
มิ.ย.
mammamka
เกียรติบัตรคณะกรรมการสอบวิชาการนานาชาติ รอบ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15
มิ.ย.
PR.monitor

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม