กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ/นอกราชอาณาจักร

คู่มือการปฎิบัติงาน การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ/นอกราชอาณาจักร

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ6เดือน

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลุ่มนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แบบสรุปความพึงพอใจการให้บริการ แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2563

แบบสรุปความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

19/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.

18/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

           ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแลสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการจัดก

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการอุทธรณ์

             การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายได้หยิบย

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการร้องทุกข์

                   การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ข้าราชการร้องขอความเป็นธรรมขอให้แก้ไขปัญหาที่เห็นว่าตน

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จัดทำคู่มือการร้องเรียนขึ้นเพื่อให้เป็นช่องทางในการร้องเรียน และจัดการเรื

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม