กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำไป

รายงานผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานสถานการณ์ Covid-19 ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 16 ก.ค. 64

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในสังกัด สพม.นบ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 6 ราย

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือ บัญชีถือจ่าย-ระบบจ่ายตรง

คู่มือบัญชีถือจ่าย-ระบบจ่ายตรง

รับผิดชอบโดย
นายสิทธิกร ห้อยสัน

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือเงินเดือนลูกจ้างประจำ

คู่มือเงินเดือนลูกจ้างประจำ

รับผิดชอบโดย
นางสาวกมลชนก โชติสุต

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

คู่มือเงินเดือนข้าราชการ

รับผิดชอบโดย
นางสาวสโรชา ศรีสุวรรณ

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการลาออกจากราชการ

คู่มือการลาออกจากราชการ

รับผิดชอบโดย
นางสาววันวิสา นวลเป็นใย

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

รับผิดชอบโดย
นางสาวยุพดี บุณย์เพิ่ม

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

คู่มือการขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

รับผิดชอบโดย
นางสาววันวิสา นวลเป็นใย

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม