กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ กพ.7

คู่มือการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ กพ.7

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ

คู่มือการขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ

รับผิดชอบโดย 
นางสาวจิดาภา อุ่นศรี

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอหน้งสือรับรองฯ

คู่มือการขอหนังสือรับรองฯ

รับผิดชอบโดย

นางสาวสาววีณิ  ประกาลัง

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

รับผิดชอบโดย
นายพรเลิศ ฉิมแป้น

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รับผิดชอบโดย
นางสาววันวิสา นวลเป็นใย

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

คู่มือการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
รับผิดชอบโดย

นางสาวกมลชนก โชติสุต

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการย้ายข้าราชการคู่และบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับผิดชอบโดย

นางอรดาวัลย์ รัตนจันทร์

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม

คู่มือการเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม

รับผิดชอบโดย 
นายพรเลิศ ฉิมแป้น

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ชะลอการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ชะลอการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

16/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม