ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ข่าว 30/06/21
2 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และมีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ข่าว 29/06/21
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 02/04/21
4 แบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือนธนาคาร ข่าว 22/03/21
5 ศรีบุณฯ จัดงานวันเด็ก ผ่าน FB LIVE ข่าว 08/01/21
6 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ข่าว 02/12/20
7 ขอบข่ายงานกลุ่ม ICT สำหรับอบรมนักศึกษา ข่าว 01/12/20
8 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข่าว 07/11/20
9 แนวทางการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ EMENSCR ข่าว 03/11/20
10 network Basic page 28/10/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม