ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 01/10/20
2 ผลการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 04/09/20
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 27/08/20
4 ผลการสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 10/08/20
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 21/07/20
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพม.๓ รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข่าว 12/07/20
7 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สพม.3 ข่าว 08/07/20
8 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ข่าว 26/06/20
9 คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน ข่าว 10/07/19
10 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สพม.3 ข่าว 28/06/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม