ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 อบรมการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) ข่าว 14/09/21
2 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ข่าว 10/08/21
3 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกิจกรรมดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า การประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ประจำปี ๒๕๖๔ ข่าว 06/08/21
4 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ A1 A2 และ B1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 13/07/21
5 พิธีปิดการฝึกอบรมครูภาษาจีนของประเทศไทย (ทางออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๔ ข่าว 10/07/21
6 พิธีเปิดการฝึกอบรมครูภาษาจีนของประเทศไทย (ทางออนไลน์) ประจำปี ๒๕๖๔ ข่าว 07/07/21
7 การประชุมออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ข่าว 10/06/21
8 ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อสู้ภัยโควิด ๑๙ ข่าว 03/06/21
9 การติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข่าว 31/05/21
10 นิเทศสถานศึกษาออนไลน์ ให้กำลังใจ และเยี่ยมเยือนการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ ๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ข่าว 31/05/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม