ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ข่าว 10/06/21
2 ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อสู้ภัยโควิด ๑๙ ข่าว 03/06/21
3 การติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข่าว 31/05/21
4 นิเทศสถานศึกษาออนไลน์ ให้กำลังใจ และเยี่ยมเยือนการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ ๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ข่าว 31/05/21
5 การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนปกติ) ข่าว 30/05/21
6 แสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 30/05/21
7 มอบหนังสือเรียนในรูปแบบ Drive thru ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข่าว 27/05/21
8 การอบรมออนไลน์พัฒนาครูผู้สอนสู่นวัตกรรมชุมชน และการจัดการเรียนการสอนการคิดสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ข่าว 25/05/21
9 การนิเทศสถานศึกษาออนไลน์และให้กำลังใจการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ข่าว 25/05/21
10 ประเมินเพื่อคัดเลือกรับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ” ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 25/05/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม