ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 15/07/21
2 ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 ข่าว 07/06/21
3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 24/03/21
4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 24/03/21
5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 24/03/21
6 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 24/03/21
7 รายงานนิเทศชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศ PASAPOND MODEL ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 16/03/21
8 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 10/02/21
9 การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนพัฒนางานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ข่าว 10/02/21
10 การประชุมทางไกล ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ข่าว 07/01/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม