ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 นิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ข่าว 05/11/21
2 รายงานการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ สพม.นนทบุรี ข่าว 05/11/21
3 รายงานสรุปผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปีการศึกษา 2564 ข่าว 03/11/21
4 รายงานการนิเทศ Online /On-Demand กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้รูปแบบการนิเทศ PASAPOND MODEL ตามโครงการนิเทศชั้นเรียนในรูปแบบ Blended Learning ตามแนวทาง Lesson Study ข่าว 03/11/21
5 รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนครูที่ผ่านการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 15/07/21
6 ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 ข่าว 07/06/21
7 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 24/03/21
8 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 24/03/21
9 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 24/03/21
10 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 24/03/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม