SESAO 3
 ITA SPM3 2019 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
สร้างหัวข้อใหม่

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แก้ไข  ลบ
  1. กลุ่มอำนวยการ
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  2. กลุ่มนโยบายและแผน
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ