SESAO 3
 ITA SPM3 2019 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน
สร้างหัวข้อใหม่

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน

แก้ไข  ลบ
  1. พระราชกฤษฎีกา
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  2. พระราชบัญญัติ
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  4. ประกาศกระทรวง
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  6. ระเบียบ สพฐ.
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  7. กฎและระเบียบ ก.ค.ศ.
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  8. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ