SESAO 3
 ITA SPM3 2019 BIG DATA สพม.3
สร้างหัวข้อใหม่

BIG DATA สพม.3

แก้ไข  ลบ
  1. ข้อมูลนักเรียน
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  3. ข้อมูลผลการทดสอบ O-NET
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  4. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ สพม.3 (รูปเล่ม)
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  5. ข้อมูลสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  6. ข้อมูลครุภัณฑ์สถานศึกษา
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ
  7. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
แก้ไข  ลบ เพิ่มรายการ