วันที่   4   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๒ 08.30-16.30   - การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564  10  นางสาวนฤมล บุญพิทักษ์
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๑ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564  10  นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต