วันที่   7   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๑ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564  10  นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๒ 13.00-16.30   - ประชุมทางไกลมอบนโยบายโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  5  นายพิพิธ เรืองสมบัติ(ICT)