วันที่   10   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๑ 08.30-12.00   - การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำปหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  6  นางอรดาวัลย์ รัตนจันทร์