วันที่   21   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๑ 08.30-12.00   - กำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสังเครำะห์ รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  4  นางสาวอภิญญา นิลนิยม