วันที่   11   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๑ 13.00-16.30   - ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการนิเทศห้องเรียน แบบ Blended Learning ตามแนวทาง Lesson Study ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  5  นางสาวอภิญญา นิลนิยม
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๑ 08.30-12.00   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.นนทบุรี  15  นางเอมพร อักษรดี