วันที่   16   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๑ 08.30-16.30   - การจัดอบรมทางไกล Video Conference โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ของสำนักการคลังฯ สพฐ.  6  นางสาวณิชกัญจน์ อุรเคนทร์เนตร