วันที่   22   มิถุนายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี ๒ 13.00-16.30   - พิจารณาเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (งบลงทุน)  12  นางสาวณิชกัญจน์ อุรเคนทร์เนตร